Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod Dripit.cz provozovaný společností podnikající na základě ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

  • Jiří Gomola, Ropice 446, 739 61, Ropice, IČ 03605361, DIČ CZ8808305605
  • Tomáš Hodermarsky, V Hůrkách 146, 267 18, Bubovice, IČ 03611230, DIČ CZ8007162350

Obchodní podmínky určují podmínky prodeje a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Dripit.cz) a kupujícího (dále také zákazník). Informace o provozovateli internetového obchodu Dripit.cz jsou uvedeny v záložce Kontakt.

Objednání a dodání zboží

  • Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek.
  • Veškeré odeslané objednávky závazné.
  • Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy, čímž dojde k platnému uzavření kupní smlouvy. Potvrzovací e-mailová zpráva bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednávaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky.
  • V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání. O odeslání zboží je zákazník vždy informován e-mailem, který bude obsahovat číslo zásilky.
  • Kupující je povinen při registraci (objednávce) uvádět i telefonický kontakt, nebrání-li tomu závažné okolnosti.
  • Pokud kupující po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@dripit.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy Oprava objednávky a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.
  • Zákazník se může o stavu své objednávky informovat emailem na adresu objednávky@dripit.cz
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen zboží odeslat na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu škody, která touto nečinností kupujícího prodávajícímu vznikla.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s uskladněním v obvyklé výši.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen neprodleně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo o jiném poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  • Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Platební podmínky

  • Cenu zboží (kupní cenu) a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2800701496/2010, vedený u Fio Banka a.s. c) platební kartou prostřednictvím služby platební brány GoPay
  • V případech platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. Při platbě platební kartou je kupní cena splatná s okamžikem odeslání objednávky. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený bankovní účet prodávajícího.

Reklamace

  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2158 a násl. občanského zákoníku). Zákonná 14-ti denní reklamační lhůta pro vyřízení reklamace je prodloužena na 30 kalendářních dní.
  • Ke každému zboží je přikládán daňový doklad – faktura, který slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závisle na výrobci a druhu zboží).
  • Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.
  • Kupující je po odevzdání zboží prodávajícím (osobně, popřípadě smluvním přepravcem) povinen zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat prodávajícímu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil daňový doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
  • Reklamaci je nutné uplatnit u prodávajícího osobně, nebo písemnou formou spolu s označením vady, uvedením požadovaného nároku z odpovědnosti za vady a zasláním vadného zboží.

Jakost při převzetí věci, záruka za jakost zboží

  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Pokud má věc při převzetí vady (nejedná se tedy o vady vzniklé po převzetí), má kupující právo na to, aby prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud kupující nezvolí slevu z kupní ceny, může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (vzhledem k hodnotě vady a hodnotě zboží).
  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, nebo když prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. užíváním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci).
  • Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil.
  • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době uvedené na zboží jako doba minimální trvanlivosti. Po tuto dobu se prodávající zavazuje, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a bude mít zachovány obvyklé vlastnosti.
  • Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: a) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci, b) zboží bylo poškozeno živly, c) vadu způsobil kupující sám.
  • Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  • Odstoupení od kupní smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Právo na odstoupení od smlouvy

  • Je-li kupující spotřebitelem (nejedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti), má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být v této lhůtě prodávajícímu prokazatelně doručeno a to buď písemně na adresu Ropice 446, 739 61 Ropice nebo na adresu jeho elektronické pošty reklamace@dripit.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Zákonná 14-ti denní lhůta k odstoupení od smlouvy může být prodávajícím jednostranně prodloužena.
  • Pokud bude u zboží porušen uzavřený obal, nelze s odkazem na ustanovení § 1837 písm. g) od kupní smlouvy odstoupit, a to z hygienických důvodů.
  • Pokud se kupující rozhodne využít práva na odstoupení od smlouvy, musí kupující nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a poškozeného obalu (z hygienických důvodů), bez zbytečného odkladu po výše uvedeném odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy poslat zpět na adresu prodávajícího. Ve stejné lhůtě je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.
  • Náklady spojené s vrácením zboží nese v plném rozsahu kupující.
  • Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu do doby, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal. Kupující je povinen před odesláním zboží kontaktujte pracovníky Dripit.cz na adrese info@dripit.cz.
  • Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.
  • V případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku nárok na náhradu škody tomu odpovídající, která může dosáhnout až plné ceny zboží. Tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Další práva a povinnosti smluvních stran

  • Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob apod.…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.
  • Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej zákazníkovi.
  • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník již v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží apod…), nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění. O této skutečnosti musí být kupující vždy informován.
  • V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.
  • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do doby, než dojde k odeslání objednaného zboží prodávajícím nebo po této době odstoupit od kupní smlouvy v souladu s článkem D. Právo na odstoupení od smlouvy.
  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží po předchozím uhrazení kupní ceny prodávajícímu.

Zásady používání věrnostního programu

Vytvořeno 8.3.2019 (Aktualizováno 20.8.2019)

Úvodní ustanovení

Tento dokument stanovuje podmínky používání věrnostního programu uvedeného na webové stránce – Věrnostní program provozované společností obchodním názvem Drip it podnikající na základě ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejíž společníky jsou:

  • Jiří Gomola, Ropice 446, 739 61, Ropice, IČ 03605361, DIČ CZ8808305605
  • Tomáš Hodermarsky, V Hůrkách 146, 267 18, Bubovice, IČ 03611230, DIČ CZ8007162350

Jejich odsouhlasením se rozumí první využití (uplatnění) Věrnostního programu registrovaným zákazníkem (dále jen “Zákazník”), který se zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Zásady používání věrnostního programu

Registrace

Věrnostní program mohou využívat pouze zákazníci, kteří řádně provedli registraci (založení účtu) vyplněním emailové adresy a vytvořením vlastního hesla, nebo použitím svého uživatelského účtu u společností Google, nebo Facebook, anebo během nákupu na stránce pokladny zaškrtli pole “Založit účet”.

Přihlášení

Registrací vzniká zákaznický účet, do kterého se lze přihlásit zadáním emailu a hesla, nebo využitím přihlášení pomocí uživatelského účtu, které má zákazník u společnosti Facebook, nebo Google, které použil pro registraci.

Podmínky věrnostního programu

Věrnostní program je služba, která zákazníkům umožňuje získat věrnostní body:

  • za první vytvoření zákaznického účtu (registraci) v eshopu dripit.cz
  • za nákup zboží prodávaného v eshopu dripit.cz a jeho včasnou úhradu
  • za hodnocení a písemnou recenzi zakoupeného zboží

Připisování bodů

Body jsou na zákaznický účet připisovány po zaplacení zboží. V případě dobírky připisujeme body na zákaznický účet v době, kdy od dopravce získáme potvrzení o zaplacení dobírky. Body za první registraci připisujeme ihned po dokončení registrace, body za hodnocení zboží zahrnující písemnou recenzi připisujeme po schválení obdržené recenze správcem obchodu. K výpočtu bodů dochází následovně:

  • Za každé hodnocení produktu s písemnou recenzí připisujeme 10 bodů
  • Za každých 25Kč, které zákazník zaplatí za zboží, připisujeme právě 1 bod

Hodnotou, kterou zákazník zaplatí za zboží, rozumíme částku za zboží vč. DPH po odečtení dříve získaných bodů, uplatnění poukazů a jiných slev. Do hodnoty objednávky se nezapočítává částku za dopravu a platbu.

Uplatnění bodů

Zákazník může body uplatnit v každé příští objednávce a to ve formě získání slevy na zboží, přičemž 1 bod má hodnotu právě 1Kč. Zákazník může uplatnit právě tolik bodů, kolik jich má v danou chvíli na svém zákaznickým účtu.

Zákazník může uplatnit své body lhůtě 12 měsíců od jeho posledního nákupu.

Body lze uplatnit na adrese košíku, nebo pokladny, internetového obchodu dripit.cz kliknutím na tlačítko Uplatnit slevu. Uplatněná sleva se zobrazí v přehledu objednávky.

Body nelze převádět mezi jinými zákaznickými účty.

Body nelze zákazníkovi vyplatit v penězích

Přehled bodů má zákazník k dispozici po přihlášení do svého zákaznického účtu na stránce Můj účet. V případě reklamace se obraťte na podporu zákazníkům na emailové adrese reklamace@dripit.cz.

V případě odstoupení od smlouvy na nákup zboží (vrácení zboží), při kterém byly věrnostní body uplatněny/připsány, dojde ke korekci stavu bodů v zákaznickém účtu.

Závěrečná ustanovení

V případě podezření na zneužití Věrnostního programu nebo bodů zákazníkem si společnost Drip it vyhrazuje právo odebrat zákazníkovi body do chvíle, než bude podezření vyvráceno.

Věrnostní program se řídí Občanským zákoníkem v platném a účinném znění. Pravidla týkající se ochrany osobních údajů se řídí všeobecnými obchodními podmínkami a jsou popsány v dokumentu Ochrana osobních údajů.

Drip it si vyhrazuje právo na zrušení či změnu Věrnostního programu. V takovém případě bude Drip it zákazníka informovat emailem 30 dní před účinností změny a před dokončením objednávky na stránce košíku a pokladny internetového obchodu dripit.cz.

Zásady zpracování osobních údajů

Tato stránka Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informuje o tom,

  • jaké informace o Vás shromažďujeme
  • z jakého důvodu a jakým způsobem je využíváme
  • jaká jsou Vaše práva a jak je můžete v souladu s GDPR uplatnit

Jaké informace o Vás shromažďujeme

Vaše osobní údaje nám umožňujete zpracovávat ve chvíli, kdy si prohlížíte naše webové stránky, vyplníte objednávku, vyplníte registraci, anebo se přihlásíte k odběru novinek. V evidenci objednávek zpracováváme Vaše jméno a příjmení, fakturační adresu, doručovací adresu, emailovou adresu a telefon, údaj o ceně, IP adresu, ze které byla objednávka provedena, případně údaje, které nám uvedete do pole „Poznámka“. Tyto údaje potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění kupní smlouvy. Pro naplnění naší části smlouvy předáváme tyto údaje přepravním společnostem:

  • Zásilkovna s.r.o, Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha
  • Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha
  • Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy

Z důvodu fakturace ukládáme Vaše údaje u společnosti:

  • Solitea Business Solutions Česká republika, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha

Pro zpracování elektronických plateb předáváme Vaše osobní údaje společnosti:

  • GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá

V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše údaje v rozsahu, v kterém nám je poskytnete při registraci, vyplnění objednávky, propojení Vašeho účtu s účty na sociálních sítích, případně úpravě Vašeho profilu. V souladu s definicí tzv. oprávněného zájmu využíváme tyto údaje pro účely např. ověření doručení objednávky a získávání informací o Vaší spokojenosti, případně nespokojenosti se zakoupeným zbožím. Chceme tím předcházet pozdějším reklamacím. Pro tento účel komunikace využíváme služeb třetí strany:

  • Mailchimp, c/o The Rocket Science Group, LLC., 675 Ponce de Leon AVE NE Suite 5000, Atlanta GA, 30308

Vzhledem k zákonné povinnosti archivovat evidenci objednávek z důvodu možné finanční kontroly archivujeme Vaše údaje po dobu 10 let. Údaje, které nám poskytujete, využíváme také pro marketingové účely – viz další sekce.

Jak Vaše údaje využíváme pro marketingové účely

Pro marketingové účely využíváme Vaše kontaktní údaje, které nám vyplníte v registraci, v objednávce nebo v přihlášení k odběru novinek. Snažíme se o to, abychom vás oslovili pouze s takovou nabídkou nebo informací, která je pro Vás zajímavá a bude pro Vás přínosem.

Komunikujeme s Vámi třemi způsoby, emailem, telefonicky nebo za pomocí cílené online reklamy. Sami si můžete zvolit, který ze způsobů je Vám nejvíce příjemný a dát nám o tom vědět. A samozřejmě máte také možnost nezvolit žádnou z možností. V takovém případě Vás nebudeme kontaktovat.

Ptáme se vás na to, jaký typ obsahu Vás zajímá a na základě toho Vás zařazujeme do skupin. Pokud Vás například zajímají pouze produktové novinky, ale články z blogu si klidně necháte ujít, pak Vás o nově publikovaném článku nebudeme informovat, pokud si o to výslovně neřeknete. Skupiny jsme rozdělili následovně:

  • Dáme Vám vědět, když máme nový produkt nebo službu
  • Dáme Vám vědět, když publikujeme nový článek na blogu
  • Dáme Vám vědět o slevách a akčních nabídkách

Abychom Vám mohli zprostředkovat co nejlepší zážitek z nakupování v našem e-shopu a přinášet Vám zajímavé novinky, ptáme se Vás na to, co se Vám líbí nebo nelíbí pomocí dotazníků zasílaných emailem. Kromě toho sledujeme, jaké zboží nebo kategorie zboží si nejčastěji prohlížíte, nebo nakupujete, abychom Vás kontaktovali jen s takovým sdělením, které Vás bude zajímat.

V případě slevových akcí poskytujeme našim zákazníkům slevové kupóny s unikátními kódy. Využití těchto kódů sledujeme. Snažíme se Vás tím ochránit před jejich zneužitím a porozumět tomu, které slevové akce jsou pro Vás nejzajímavější.

Chceme umět ocenit Vaši věrnost, a tak sledujeme, kolik objednávek jste již provedli, v jaké hodnotě a jak dlouho už jste našim zákazníkem. To nám dává možnost odměnit Vás za to, že se k nám pravidelně vracíte.

Všechny osobní údaje použité v marketingu využíváme z právního titulu oprávněného zájmu a pro marketingové účely je uchováváme po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky. Vaše osobní údaje slouží pouze pro naše interní účely. Všechno ale nezvládneme sami, a tak využíváme i služeb těchto třetích stran (specializované společnosti):

  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  • Mailchimp, c/o The Rocket Science Group, LLC., 675 Ponce de Leon AVE NE Suite 5000, Atlanta GA, 30308

Kterým třetím stranám Vaše údaje předáváme a za jakým účelem

V této sekci najdete shrnutí, komu Vaše údaje předáváme a za jakým účelem.

Při správě Vaší objednávky:

  • GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá – zpracování elektronických plateb
  • Solitea Business Solutions Česká republika, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha – fakturace
  • Zásilkovna s.r.o, Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha – přeprava a sledování zásilek
  • Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha – přeprava a sledování zásilek
  • Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy – přeprava a sledování zásilek
  • Mailchimp, c/o The Rocket Science Group, LLC., 675 Ponce de Leon AVE NE Suite 5000, Atlanta GA, 30308 – emailová komunikace s Vámi za účelem ověření doručení zboží a zjištění Vaší spokojenosti nebo nespokojenosti.

Pro marketingové účely:

  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland – cílená online reklama
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – cílená online reklama
  • Mailchimp, c/o The Rocket Science Group, LLC., 675 Ponce de Leon AVE NE Suite 5000, Atlanta GA, 30308 – emailová komunikace jako např. zasílání informací o novinkách

Jaká Vám GDPR dává práva

Poskytneme Vám výpis údajů, které jsme o Vás nashromáždili

Pokud Vás zajímá, jaké údaje jsme o Vás nashromáždili, pošleme Vám jejich výpis. Stačí, když nás o to požádáte emailem na adresu mojesoukromi@dripit.cz. Ve zprávě uveďte celé své jméno a emailovou adresu, kterou jste nám vyplnili v objednávce, při registraci nebo při přihlášení k odběru novinek. Na tuto adresu Vám zašleme ověřující odkaz, abychom měli jistotu, že výpis pošleme opravdu Vám.

Dáme Vám možnost upravit kterýkoliv Váš osobní údaj

Své údaje můžete snadno aktualizovat ve svém účtu. Pokud nejste registrovaní a máte dojem, že některé údaje evidujeme s chybami, napište nám na adresu mojesoukromi@dripit.cz. Ve zprávě uveďte celé své jméno a emailovou adresu, kterou jste nám vyplnili v objednávce, při registraci nebo při přihlášení k odběru novinek. Na tuto adresu Vám zašleme odkaz, který Vám zpřístupní stránku pro úpravu osobních údajů.

Můžete nás omezit v nakládání s Vašimi osobními údaji

Při přihlášení k odběru novinek nám můžete dát vědět, kdy Vás můžeme kontaktovat a jakými způsoby. Svou volbu můžete kdykoliv změnit. V patičce každého mailu najdete odkaz, který Vás přivede na stránku, na které můžete provést úpravy. Anebo nám napište na adresu mojesoukromi@dripit.cz a dejte nám vědět, co máme změnit.

Můžete nás požádát o vymazání Vašich osobních údajů

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje, přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali. Pokud Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu mojesoukromi@dripit.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Zásady používání souborů cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení.

Jak soubory cookies používáme

Soubory cookie používáme:

  • k sledování počtu návštěvníků na stránce a k analýze, jak využíváte jednotlivé funkce webu
  • k usnadnění v přístupu k vašemu účtu nebo rozpracované objednávce, ve které zůstávají krátkodobě uloženy Vaše údaje, abyste je nemuseli později opakově vyplňovat
  • k správnému zacílení reklam a jejich obsahu, například, když si vložíte zboží do košíku na Vašem mobilu s tím, že se k objednávce později vrátíte, soubory cookie nám umožní odkázat Vás zpět do košíku k vašemu zboží, i když používáte jiné zařízení, než na kterém jste objednávku vytvořili. Nemusíte tak vytvářet celou objednávku znova.

Abychom dokázali využívat dostupné funkce, některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou využity třetími stranami a které přímo podporují naše reklamní aktivity. Podle těchto údajů vás nelze identifikovat, zůstáváte zcela anonymní.

Jak odmínout používání souborů cookie

Používání souborů cookie nastavíte ve svém prohlížeči. Většina z nich je ve výchozím nastavení automaticky nastavená na přijímání cookies. V nastavení prohlížeči je můžete vymazat a částečně nebo zcela zakázat.