Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod Dripit.cz provozovaný společností Drip it s.r.o., Ropice 446, 739 61 Ropice, IČO: 09715088, DIČ: CZ09715088 vedené u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 84003, podnikající na základě ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obchodní podmínky určují podmínky prodeje a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Dripit.cz) a kupujícího (dále také zákazník). Informace o provozovateli internetového obchodu Dripit.cz jsou uvedeny v záložce Kontakt.

 

1. Objednání a dodání zboží

1.1 Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek.

1.2 Veškeré odeslané objednávky závazné.

1.3 Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy, čímž dojde k platnému uzavření kupní smlouvy. Potvrzovací e-mailová zpráva bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednávaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky.

1.4 V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání. O odeslání zboží je zákazník vždy informován e-mailem, který bude obsahovat číslo zásilky.

1.5 Kupující je povinen při registraci (objednávce) uvádět i telefonický kontakt, nebrání-li tomu závažné okolnosti.

1.6 Pokud kupující po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@dripit.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy Oprava objednávky a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.

1.7 Zákazník se může o stavu své objednávky informovat emailem na adresu objednávky@dripit.cz

1.8 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen zboží odeslat na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu škody, která touto nečinností kupujícího prodávajícímu vznikla.

1.9 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s uskladněním v obvyklé výši.

1.10 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen neprodleně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo o jiném poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

1.11 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.12 Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

2. Platební podmínky

2.1 Cenu zboží (kupní cenu) a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2800701496/2010, vedený u Fio Banka a.s. c) platební kartou prostřednictvím služby platební brány GoPay.

2.2 V případech platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. Při platbě platební kartou je kupní cena splatná s okamžikem odeslání objednávky. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

2.3 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený bankovní účet prodávajícího.

 

3. Reklamace

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2158 a násl. občanského zákoníku). Zákonná 14-ti denní reklamační lhůta pro vyřízení reklamace je prodloužena na 30 kalendářních dní.

3.2 Ke každému zboží je přikládán daňový doklad – faktura, který slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závisle na výrobci a druhu zboží).

3.3 Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.

3.4 Kupující je po odevzdání zboží prodávajícím (osobně, popřípadě smluvním přepravcem) povinen zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat prodávajícímu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil daňový doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

3.5 Reklamaci je nutné uplatnit u prodávajícího osobně, nebo písemnou formou spolu s označením vady, uvedením požadovaného nároku z odpovědnosti za vady a zasláním vadného zboží.

 

4. Jakost při převzetí věci, záruka za jakost zboží

4.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.2 Pokud má věc při převzetí vady (nejedná se tedy o vady vzniklé po převzetí), má kupující právo na to, aby prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud kupující nezvolí slevu z kupní ceny, může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (vzhledem k hodnotě vady a hodnotě zboží).

4.3 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.4 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, nebo když prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. užíváním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci).

4.6 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil.

4.7 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době uvedené na zboží jako doba minimální trvanlivosti. Po tuto dobu se prodávající zavazuje, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a bude mít zachovány obvyklé vlastnosti.

4.8 Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: a) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci, b) zboží bylo poškozeno živly, c) vadu způsobil kupující sám.

4.9 Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

4.10 Odstoupení od kupní smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

5. Právo na odstoupení od smlouvy

5.1 Je-li kupující spotřebitelem (nejedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti), má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být v této lhůtě prodávajícímu prokazatelně doručeno a to buď písemně na adresu Ropice 446, 739 61 Ropice nebo na adresu jeho elektronické pošty reklamace@dripit.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít formulář umístěný na stránce webu Vrácení zboží. Zákonná 14-ti denní lhůta k odstoupení od smlouvy může být prodávajícím jednostranně prodloužena.

5.2 Pokud bude u zboží porušen uzavřený obal, nelze s odkazem na ustanovení § 1837 písm. g) od kupní smlouvy odstoupit, a to z hygienických důvodů.

5.3 Pokud se kupující rozhodne využít práva na odstoupení od smlouvy, musí kupující nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a poškozeného obalu (z hygienických důvodů), bez zbytečného odkladu po výše uvedeném odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy poslat zpět na adresu prodávajícího. Ve stejné lhůtě je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.

5.4 Náklady spojené s vrácením zboží nese v plném rozsahu kupující.

5.5 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu do doby, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal. Kupující je povinen před odesláním zboží kontaktujte pracovníky Drip it na adrese info@dripit.cz.

5.6 Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

5.7 V případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku nárok na náhradu škody tomu odpovídající, která může dosáhnout až plné ceny zboží. Tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob apod.…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.

6.2 Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej zákazníkovi.

6.3 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník již v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

6.4 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží apod…), nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění. O této skutečnosti musí být kupující vždy informován.

6.5 V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.

6.6 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

6.7 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

6.8 Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do doby, než dojde k odeslání objednaného zboží prodávajícím nebo po této době odstoupit od kupní smlouvy v souladu s článkem D. Právo na odstoupení od smlouvy.

6.9 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží po předchozím uhrazení kupní ceny prodávajícímu.