Soutěž o kávu zdarma pro celou partu

Pozvi své kámoše na Drip it, vyfoť fotku a pošli nám ji na Facebook, Instagram nebo e-mailem na info@dripit.cz. Všechny soutěžní fotky zveřejníme na Instagramu ve stories a výběru a budou automaticky zařazeny do slosování o celkového vítěze. 31. března pak vylosujeme výherce, který od nás dostane mixové balení Drip it pro každého na fotce! 

 


 

Celé znění pravidel

Pravidla soutěže „Drip it na horách”

(dále jen „Pravidla”)

§ 1

Tato Pravidla stanovují podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Drip it na horách”

(dále jen „Soutěž”).

§ 2

Pořadatelem je: Drip it, Ropice 446, 739 61 Ropice, IČO: 03605361, DIČ: CZ8808305605, zapsaná v živnostenském rejstříku.

§ 2

Soutěž  je  vedena  na  Instagramové i Facebookové stránce  Drip  it – https://instagram.com/dripitcz / https://facebook.com/dripitcz

Soutěž probíhá od 24. 1. 2020 do 31.3. 2020

Pořadatel bude o Soutěži informovat na Facebookých a Instagramových stránkách, a

webu – https://www.dripit.cz

Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto Soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Instagram Inc. nemá žádné závazky vůči Účastníkům této Soutěže.

Soutěž bude probíhat na území České republiky.

§ 4

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen

„Účastník”), které jsou registrovány na sociální síti Facebook, mají po celou dobu Soutěže aktivní svůj účet na Facebooku a splní stanovená pravidla Soutěže. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení Soutěže v souladu s těmito Pravidly.

Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook a Instagram.

Mechanika Soutěže spočívá v zaslání tématické fotky (Káva Drip it v horském prostředí s přáteli) do zprávy, komentáře či na přímo profil a to na Facebookovém a Instagramovém účtu pořadatele případně i emailem na adresu pořadatele. Následně každý soutěžní týden pořadatel vybere nejzajímavější fotku a sdílí ji na IG a FB stories. Tím se fotka automaticky dostává do slosování o konečného vítěze, který bude vylosován a vyhlášen 1.4. mezi 19-20h.

    • účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele, pracovníci Správce a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele nebo Správce v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.

§ 5

Komunikace soutěže probíhá na sociálních sítích Instagram a Facebook. (www.facebook.com). Účastník zasláním soutěžního příspěvku potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly.

Ceny pro soutěž (24.1. – 31. 1. 2019) jsou:

    • 1x balení Drip it Mix 15ks pro každou osobu zachycenou na soutěžní fotce a zároveň aktivně podílející se na vytváření soutěžní fotky (fotky davu, komparz apod se za účastníky nepovažují).

Výherci budou vybráni komisí sestavenou ze zaměstnanců společnosti Drip it.

Soutěžní fotka postupující do finálního slosování je ohlašována ve Stories Instagramové a Facebookové stránky pořadatele každé pondělí mezi 19 a 20h.

Účastník může každý týden soutěžit zasláním pouze jedné soutěžní fotky. 

Výherce bude vyzván, aby prostřednictvím soukromé zprávy nebo e-mailu sdělili Správci kontaktní údaje, prostřednictvím kterých se poté Správce Soutěže domluví s výhercem na

podmínkách předání výhry, popř. dalších organizačních záležitostech. V případě, že výherce nebude na takovou výzvu reagovat do 14 kalendářních dnů a nebude možné ho kontaktovat, popř. si výhru nepřevezme dle pokynů Správce, ztrácí na tuto výhru nárok.

Výherci nejsou oprávněni vymáhat Cenu právní cestou, žádat její výměnu nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.

§ 6

Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je Pořadatel.

Osobní údaj v podobě: jména a příjmení, e-mailové a doručovací adresy Účastníka (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel a Správce Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to jen pro potřeby pořádání této Soutěže. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.

Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu mojesoukromi@dripit.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Cenu.

Správce nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany Účastníka Soutěže.

Účastník soutěže prohlašuje, že zasláním soutěžní zprávy nebo vložením soutěžního příspěvku neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že zasláním soutěžní zprávy nebo vložením soutěžního příspěvku dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost Účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal / soutěžní příspěvek vložil.

§ 7

Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.

Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné Účastníky, Správce / Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít Pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito Pravidly anebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření Správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.

Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Facebook, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.

Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.

Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu.

Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

V Praze dne 20. 1. 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.